Uprava

Članovi Nadzornog odbora su:

  • Mario Ribar, dip. oec. - predsjednik NO
  • Antun Kopecki, zam. predsjednika NO
  • Ivan Biljuš, član NO (predstavnik radnika)                                                              

Član Uprave:

  • Danijel Lenart, dipl.ing.geoteh. – direktor