Uprava

Članovi Nadzornog odbora su:

  • Goran Ribar, dipl.ing.naftnog rudarstva - predsjednik NO
  • Antun Kopecki, zam. predsjednika NO
  • Ivan Biljuš, član NO (predstavnik radnika)                                                              

Član Uprave:

  • Davor Živković, struč.spec.ing.aedif. – direktor