Odvodnja

odvodnja Sustav odvodnje na području Općine Lipovljani izgrađen je samo u naselju Lipovljani bez uređaja za pročišćavanje.

Prije izgradnje odvodnje izrađeno je koncepcijsko rješenje odvodnje za naselje Lipovljani, koju je izradio Eko-mlaz dm.d.o.o. iz Novske, 1995. godine. Koncepcijskim rješenjem sustav odvodnje podijeljen je u tri sliva (kolektor 1, kolektor 2, i kolektor 3).

Izgradnja odvodnje započela je 1997. godine, kada je izgrađen kolektor 2, koji je ujedno i glavni kolektor na koji se spaja kompletna odvodnja naselja Lipovljani. te dio sekundarnih kanala.

Kolektor 2 zamišljen je kao mješoviti sustav odvodnje a izgrađen je od betonskih cijevi profila od Ø 800-1000 mm, a sekundalni kanali od betonskih cijevi profila Ø 300 mm. Dužina tog kanalizacijskog sustava je oko 3 km. Do 2012. godine kolektor 2 nadograđen je sa još 700 m dužnih od PEHD cijevi dn 500 mm i 800 m sekundarne kanalizacije od PEHD cijevi dn 315 mm.

Godine 2012. započela je izgradnja kolektora 1 i kolektora 3 sa pripadajućim sekundarnim kanalima. Završetak izgradnje kolektora 1 i 3 planira se tijekom 2016. godine.

Navedeni kolektori izgrađeni su za prikupljanje samo sanitarnih otpanih voda, te su spojeni na kolektor 2. Ukupna dužina oba kolektora je 17 km. Tijekom 2015. godine izgrađen je te stavljen u funkciju drugi dio kolektora 2 u dužini od 2 km od PEHD cijevi dn 315 i dn 400.

Stupanj pokrivenosti kanalizacijskom mrežom naselja Lipovljani je oko 70%. Prikupljene otpadne vode trenutačno se ispuštaju u recipijent na mjestu budućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.